تایپ‌شناسی

خلق دستاورد | افزایش توانمندی

مطالب زیر بر اساس آرشیو رشد شخصیت و خودشناسی لیست شده اند.

برون‌گرایی و خطای نتیجه‌گیری

در مقاله قبلی بررسی یک موضوع جدید را شروع کردیم و در مورد «خطای نتیجه‌گیری» در تیپ‌های شخصیتی صحبت کردیم. بهتر است قبل از مطالعه این قسمت که ادامه‌ بخش نخست است، قسمت اول این مقاله را مطالعه کنید. در قسمت قبلی گفتیم که شناختن تیپ شخصیتی در کنار...


تیپ‌ شخصیتی و خطای نتیجه‌گیری

  در این مقاله می‌خواهیم در مورد یک موضوع مهم در رابطه با تیپ‌های شخصیتی با هم صحبت کنیم. در طول مدت کارگاه‌های MBTI بارها مشاهده کردم افرادی که برای اولین بار با مبانی MBTI و تیپ شخصیتی خودشان آشنا می‌شوند چقدر هیجان زده هستند و از دقت این...