تیپ‌شناسی نوین

خودشناسی و توسعه فردی

محصولات فروشگاه

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESFP

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESFP

95,000 تومان 66,000 تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESTP

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESTP

95,000 تومان 82,000 تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ISFJ

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ISFJ

95,000 تومان 69,000 تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ISTJ

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ISTJ

95,000 تومان 87,000 تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESFJ

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESFJ

95,000 تومان 68,000 تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESTJ

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESTJ

95,000 تومان 65,000 تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ISTJ

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ISTJ

100,000 تومان 70,000 تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ISFP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ISFP

100,000 تومان 65,000 تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INTJ

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INTJ

100,000 تومان 79,000 تومان