تایپ‌شناسی

کوچینگ زندگی و کسب‌و‌کار

محصولات فروشگاه

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESFP

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESFP

۹۵,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESTP

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESTP

۹۵,۰۰۰ تومان ۸۲,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ISFJ

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ISFJ

۹۵,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ISTJ

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ISTJ

۹۵,۰۰۰ تومان ۸۷,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESFJ

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESFJ

۹۵,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESTJ

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ESTJ

۹۵,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ISTJ

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ISTJ

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ISFP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ISFP

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان