تایپ‌شناسی

کوچینگ زندگی و کسب‌و‌کار

محصولات فروشگاه

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INTJ

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INTJ

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۹,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INFP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INFP

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۲,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INFJ

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INFJ

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۹,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESTP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESTP

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESTJ

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESTJ

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESFP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESFP

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۶,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESFJ

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESFJ

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ENTJ

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ENTJ

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ENTP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ENTP

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ENFP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ENFP

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان