تیپ‌شناسی نوین

خودشناسی و توسعه فردی

محصولات فروشگاه

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INFP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INFP

100,000 تومان 82,000 تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INFJ

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INFJ

100,000 تومان 79,000 تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESTP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESTP

100,000 تومان 69,000 تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESTJ

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESTJ

100,000 تومان 80,000 تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESFP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESFP

100,000 تومان 76,000 تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESFJ

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ESFJ

100,000 تومان 68,000 تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ENTJ

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ENTJ

100,000 تومان 58,000 تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ENTP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ENTP

100,000 تومان 60,000 تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ENFP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی ENFP

100,000 تومان 69,000 تومان