تایپ‌شناسی

کوچینگ زندگی و کسب‌و‌کار

محصولات فروشگاه

تصویر: کارگاه MBTI پیشرفته (TotalMBTI)

کارگاه MBTI پیشرفته (TotalMBTI)

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تصویر: کارگاه شخصیت‌ شناسی MBTI

کارگاه شخصیت‌ شناسی MBTI

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INTP

گزارش پیشرفته تیپ شخصیتی INTP

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۴,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ENTP

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ENTP

۹۵,۰۰۰ تومان ۸۴,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی ENTJ

گزارش شغلی تیپ شخصیتی ENTJ

۹۵,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی INFP

گزارش شغلی تیپ شخصیتی INFP

۹۵,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان

تصویر: گزارش شغلی تیپ شخصیتی INFJ

گزارش شغلی تیپ شخصیتی INFJ

۹۵,۰۰۰ تومان ۸۹,۰۰۰ تومان